ACTA NÚM. 12. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L' AJUNTAMENT PLE EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2012


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ACTA NÚM. 12. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L' AJUNTAMENT PLE EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2012"

Transcripción

1 ACTA NÚM. 12. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L' AJUNTAMENT PLE EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2012 Al Saló de sessions de la Casa Consistorial de l'ajuntament d'olesa de Montserrat, a les vuit del vespre del dia 20 de desembre de 2012, es reuneixen en primera convocatòria els senyors relacionats a continuació, i es constitueix l' Ajuntament Ple, per fer la sessió ordinària convocada i tractar els assumptes que figuren a l'ordre del dia. ASSISTENTS Alcalde-President Il lm. Sr. Salvador Prat i Asensio Vocals Sr. Joan Segado Cano Il lm. Sr. Pere Planas Duran Sra. Pilar Puimedon Monclús Sra. Georgina Muñoz Gil Sr. Jordi Martínez Vallmitjana Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez Sr. Pere Oleart Comellas Sra. Montserrat Esparbe Parent Sra. Mercè Jou Torras Sr. Domènec Paloma Sancho Sra. Mireia Cañadell Tobella Sr. Joan Sanahuja i Escribà Il lm. Sr. Jaume Monné i Dueñas Sra. Rosina López Vigil Sr. Juan Miguel Flores Martínez Sr. Jordi Manfredi López Sr. José Francisco Ramírez Carpintero Sr. Francisco Javier Fernández Giménez Sr. Jordi Cornellas Illa Sra. Mireia Monfort Sòria Interventora Sra. Betlem Trell Plaza Secretari Sr. Òscar González i Ballesteros Les deliberacions de la sessió present són gravades en suport sonor del disc compacte amb el codi R F Per a tenir-ne accés o una còpia, se'n pot fer petició a l'oficina d'atenció al ciutadà de l'ajuntament. Acord núm. 1. Proposta d'aprovació de l'acta corresponent a la sessió de data 28 novembre de La secretaria procedeix a donar lectura de l'acta de la sessió ordinària anterior, corresponent al passat 28 de novembre de 2012, la qual és aprovada per unanimitat dels presents.

2 APROVAT PER UNANIMITAT DELS DINOU (19) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA. Acord núm. 2. Donar compte Resolucions Alcaldia Es dóna compte de les resolucions de l Alcaldia dictades des del dia 2 al dia 27 de novembre de El Ple es dóna per assabentat. Acord núm. 3. Proposta donar de baixa la quota de soci a la xarxa espanyola i cataiana. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 10 de desembre de 2012, pels vots a favor del/s els/les senyor/es Puimedon (9), Fernández (1), Cornellas (1) i Monfort (1), cap vot en contra i les abstencions del/s els/les senyors/es Cañadell (4), López (3) i Ramírez (2), s'acordà informar favorablement la Proposta de l'alcaldia que es transcriu a continuació: ALCALDIA SLE_12/ 16 Proposta de l Alcaldia Atès que l Ajuntament d Olesa de Montserrat en data 28 de juliol de 2005 va aprovar en Ple sessió ordinària, l'adhesió a la Xarxa Espanyola i Catalana de ciutats saludables de la Federació Española de Municipios y Provincias (FEMP). Atès que l'objectiu de pertànyer a la Xarxa Espanyola i catalana de ciutats saludables era potenciar les polítiques intersectorials que milloressin la vida i el nivell de salut de la població. Atès que aquesta adhesió representa fer-se càrrec d'una quota anual de i que fins aquest anys s'ha fet el pagament corresponent. Vist l'informe del tècnic de sanitat en el qual es motiva que es tramiti la baixa d'aquest, ja que no gaudim dels serveis que ofereix l'adhesió a aquesta xarxa. Per tot això, aquesta alcaldia proposa al Ple l adopció dels acords següents: PRIMER.- Donar de baixa a l'ajuntament d'olesa de Montserrat de l'adhesió a la xarxa

3 Espanyola i Catalana de ciutats saludables de la Federació Española de Municipios y Provincias d'acord amb l'informe emès per la cap de la UA de Sanitat i Consum. SEGON.- Notificar aquest acord a l entitat interessada, a la Tresoreria, a la Intervenció Municipal i a la Regidoria de Sanitat. APROVAT per CATORZE (14) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Paloma, Cañadell, Sanahuja, Fernández, Cornellas i Monfort, Cap (0) vot en contra, i CINC (5) abstencions dels senyors/es Monné, López, Flores, Manfredi i Ramírez. La sra. Esparbé s'incorpora a la sessió. Acord núm. 4. Moció conjunta modificada dels grups municipals Bolc Olesà-E, CiU, PSC, Plataforma per Catalunya, Entesa dels Olesans i ERC de l'ajuntament d'olesa de Montserrat per a prevenir els desnonaments de la residència habitual. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 10 de desembre de 2012, pels vots a favor del/s els/les senyor/es Puimedon (9), Cañadell (4), López (3), Cornellas (1) i Monfort (1), el vot en contra del senyor Ramírez (2), i l'abstenció del senyor Fernández (1) s'acordà informar favorablement la Moció conjunta modificada dels grups municipals Bloc Olesà-E, Convergència i Unió, Partit Socialistes de Catalunya, Entesa dels Olesans i Esquerra Republicana de Catalunya que es transcriu a continuació: ALCALDIA RSN_12/ 109 Moció conjunta modificada dels grups municipals Bloc Olesà-E, Convergència i Unió, Partit Socialistes de Catalunya, Plataforma per Catalunya, Entesa dels Olesans i Esquerra Republicana de Catalunya de l'ajuntament d'olesa de Montserrat per a prevenir els desnonaments de la residència habitual. La crisi econòmica i financera ha afectat desproporcionadament als més pobres i vulnerables, que van ser els últims en ingressar als mercats hipotecaris i els primers en patir les conseqüències d aquesta. Segons l Informe de la Relatora Especial sobre habitatge digne, Raquel Rolnik (Nacions Unides A/67/286 Assemblea General), de data 10 d agost de 2012 A Espanya s han executat més de hipoteques des de l any 2007, i a l any 2011 es van produir aproximadament 212 execucions i 159 desallotjaments al dia. Algunes investigacions recents indiquen que la major part (el 70%) dels impagaments registrats a Espanya tenen

4 relació amb l atur i que el 35% de les propietats executades pertanyen a immigrants. L informe recent del Consell General del Poder Judicial anomenat efectos de la crisis en los órganos judiciales recull que en el primer semestre de l any 2012 s han iniciat més de processos d execució hipotecària, que seran al finalitzar l any, amb la qual cosa, se superaran les execucions hipotecàries des de l esclat de la crisi. El comportament antisocial de les entitats bancàries i una legislació no ajustada a un context de crisi intensa i perllongada en el temps, han provocat una situació d alarma social, que ha estat reconeguda pels diversos agents. En aquest sentit, l Asociación Española de Banca en un comunicat públic del passat 12 de novembre reconeix l alarma social generada pels desnonaments i exposa el compromís de les entitats membres d aquesta Associació de paralitzar els llançaments hipotecaris en els propers 2 anys en aquells supòsits en que concorrin circumstàncies d extrema necessitat. El Sindicat de policies estatals (SUP) ha expressat que donarà suport jurídic als policies que es neguin a participar en llançaments hipotecaris. El President del Consell General del Poder Judicial ha manifestat que els jutges poden actuar per a suspendre, paralitzar, modificar o adaptar la decisió judicial al cas concret, emparant-se tant en normatives comunitàries com en principis constitucionals i de dret contractual, màxim quan es tracta de situacions de veritable crispació o d atemptat a un dret fonamental com és el de l habitatge. L Associació Professional de la Magistratura afirmava recentment que les entitats bancàries han convertit els Tribunals en les seves oficines recaptatòries i que es tracta d una situació preocupant i molt dolorosa. Un drama social. El president del Govern de l Estat ha reconegut el caràcter extraordinari de la situació social generada pels procediments d execució hipotecària i ha manifestat que estamos viendo cosas, terribles, inhumanas.... No obstant la resposta oferta, en un primer moment, el Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, que regula el Codi de Bones Pràctiques, de caràcter voluntari per les entitats bancàries, ha estat un rotund fracàs. I en un segon moment, el Reial Decret Llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, resulta del tot insuficient. Aquest Reial Decret Llei no aborda la solució del problema, no dóna resposta a les preguntes i demandes entorn a la retroactivitat, el fons social d habitatge i quants i com es crearan; i es limita a suspendre els llançaments sobre habitatges habituals dels col lectius que considera especialment vulnerables durant el termini de 2 anys, segons una sarcàstica Exposició de Motius que motiva la suspensió referint-se en els afectats/des con la confianza de que, a la finalización de este período, habrán superado la situación de dificultad en que se puedan encontrar en el momento actual. Denunciem que el Govern de l Estat encara no és conscient de la profunditat i complexitat de la crisi econòmica, la qual requereix de mesures legislatives excepcionals de reforma estructural per l assoliment d una veritable justícia social, i no una mera suspensió dels

5 llançaments hipotecaris al que es pot acollir a la pràctica una petita part dels afectats/des. Segons aquest Reial Decret, per exemple, no és col lectiu especialment vulnerable una unitat familiar monoparental que percebi el salari mínim i tingui al seu càrrec amb un únic fill/a de 4 anys d edat. Col lectius especialment vulnerables són totes aquelles persones que no poden cancel lar els deutes amb les entitats bancàries mitjançant la dació en pagament, de forma que puguin refer les seves vides en plenitud de drets civils. Les Plataformes d Afectats per la Hipoteca i diferents entitats socials han denunciat reiteradament que els procediments d execució hipotecària massius deixen a les persones en una absoluta indefensió, el que comporta una violació sistemàtica dels drets humans, contravenint molt especialment el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, ratificat per l Estat Espanyol. L Advocada General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en les conclusions presentades el 8 de novembre de 2012, arran d una decisió prejudicial sol licitada per un Jutjat Mercantil de Barcelona, expressa que la normativa espanyola sobre execucions hipotecàries vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d abril de 1993, sobre clàusules abusives en els contractes celebrats entre consumidors. La Directiva empara a què l òrgan judicial suspengui el procediment executiu fins que no s hagi verificat el caràcter abusiu d una clàusula contractual, d aquesta forma s evita que el consumidor perdi l habitatge i per tant, que no se li ocasioni un dany de difícil reparació posterior. Els Ajuntaments, com a Administració més propera als ciutadans i les ciutadanes no poden restar indiferents a la injustícia social derivada de la insuficiència de mecanismes legals eficaços provinents de l Estat i de la pràctica abusiva de les entitats bancàries. Per aquest motiu els grups municipals de Bloc Olesà-E, Convergència i Unió, Partit Socialistes de Catalunya, Plataforma per Catalunya, Entesa dels Olesans i Esquerra Republicana de Catalunya, atenent als motius exposats, presenta al Ple Municipal l adopció dels acords següents: PRIMER.- Instar el Govern de l Estat a una suspensió dels desnonaments de la residència habitual al que es puguin acollir tots els col lectius veritablement vulnerables. SEGON.- Instar el Govern de l Estat a què aquesta suspensió es mantingui fins que no es promulgui una nova normativa hipotecària, d enjudiciament civil, adaptada a la Directives de la Unió Europea en defensa dels consumidors, i de regulació del sobreendeutament de les persones físiques, que contempli entres les mesures, la dació en pagament com una forma d extingir els deutes amb les entitats bancàries, la possibilitat de permanència del deutor en el domicili del litigi sota una fórmula de lloguer social. TERCER.- Fins que no es decreti la suspensió descrita, l Ajuntament pren les següents accions: - Sol licitar al Jutge Degà del partit judicial de Martorell, la suspensió de qualsevol acte de desnonament mentre no s hagi verificat el caràcter abusiu d una clàusula contractual que vulnera la Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d abril de 1993, sobre clàusules abusives

6 en els contractes celebrats entre consumidors i que, en cas d ordenar execucions, faci arribar mensualment als Serveis Socials Municipals una relació dels processos judicials que podrien finalitzar amb el llançament de les persones demandades - Assessorar als afectats/des pels processos d execució hipotecària en l Oficina Municipal d Habitatge i/o Oficina d Atenció al Consumidor. - Incorporar en les tasques d assessorament a famílies en procés de desnonament la derivació i intermediació del servei que l oficina Ofideute de la Generalitat de Catalunya ofereix en matèria d assessorament legal i mediació amb els bancs i caixes per torbar alternatives que no comportin la negació del dret a l habitatge. - Deixar d operar amb aquelles entitats bancàries que promoguin desnonaments de la residència habitual de persones empadronades en aquest municipi. Aquest cessament d operacions es realitzarà de forma immediata per aquells productes bancaris no subjectes a cap tipus de penalització per rescissió contractual. - Afavorir que la policia local a què deixi de prestar suport a la policia judicial en el llançament de les persones empadronades de la seva residència habitual. QUART.- Notificar aquests acords a la Delegada del Govern de l Estat a Catalunya, al President del Congrés de Diputats, al Jutge Degà del partit judicial, al cap de la policia local i als directors/es de les entitats bancàries que disposin d oficines en aquest terme municipal. APROVAT per DIVUIT (18) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Paloma, Cañadell, Sanahuja, Monné, López, Flores, Fernández, Cornellas i Monfort, Cap (0) vot en contra, i DOS (2) abstencions dels senyors Manfredi i Ramírez. Acord núm. 5. Modificació Estatuts Fundació Escola Municipal d'arts i Oficis DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LA PERSONA La Comissió en sessió ordinària celebrada el dia 10 de desembre de 2012, pels vots a favor del/s els/les senyor/es Puimedon (9), Cañadell (4), López (3), Fernández (1), Cornellas (1) i Monfort (1) cap vot en contra i l'abstenció del senyor Ramírez (2) s'acordà informar favorablement la Proposta de la regidora d'ensenyament que es transcriu a continuació: EDUCACIÓ MCM_12/ 15 Proposta de la regidora d Ensenyament Exp. 1445/2012. Atès que l Escola Municipal d Arts i Oficis, fundada l any 1924 pel Sr.

7 Daniel Blanxart i Pedrals ha estat donant resposta al llarg de tots aquests anys a les necessitats formatives dels ciutadans d Olesa de Montserrat en les àrees de la formació continuada, en les arts aplicades i en el lleure. Atès que en l actualitat segueixen vigents els objectius que van impulsar a la seva creació, justificant d aquesta manera la necessitat de continuació de l Escola d Arts i Oficis. Atès que malgrat les transformacions que ha sofert l Escola al llarg de la seva trajectòria, actualment cal iniciar un procés d actualització per adaptar-les a les normatives jurídiques vigents per poder seguir complint amb les finalitats educatives que la caracteritzen. Atès que els Estatuts s han d adaptar a nova normativa i que la modificació d aquests Estatuts es poden modificar per la voluntat de l'ajuntament, únic fundador. En virtut de tot això i vist l art apartat 1, llibre 3r del Codi Civil de Catalunya que diu: Els estatuts de la fundació es poden modificar per acord del patronat si convé a l interès de la fundació i es té en compte la voluntat dels fundadors. Vist l informe de la Secretaria municipal de data 7 de desembre de Per tot això la regidora d Ensenyament proposa al Plenari de l Ajuntament l adopció de l acord següent: PRIMER. Aprovar la modificació dels Estatuts de la Fundació Escola d Arts i Oficis. SEGON. Facultar a l alcalde Sr. Salvador Prat i Asensio, per a la formalització en escriptura pública de la modificació dels Estatuts i inscriure aquesta modificació als registres públics o privats que siguin preceptius o convenients. TERCER. Notificar aquests acords a la Intervenció municipal i a la Fundació Escola Municipal d Arts i Oficis. APROVAT PER UNANIMITAT DELS VINT (20) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA. Acord núm. 6. Proposta modificada acord denominació nou nom de carrer al sector UAr.1 "carrer Calvari-Benet Margarit", carrer de la Rutlla. DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I SOSTENIBILITAT La Comissió Informativa d'urbanisme i Sostenibilitat en sessió ordinària del dia 12 de desembre d'enguany, va acordar informar favorablement per unanimitat de tots els

8 membres assistents la següent proposta modificada de l'alcaldia. TERRITORI I URBANISME SAF_12/ 173 Proposta modificada de l'alcaldia Exp. 1439/12: Atès que en l'actualitat s'estan finalitzant les obres d'urbanització del sector inclòs dins de la Unitat d'actuació Residencial UAr.1 "carrer Calvari-Benet Margarit" d'aquesta vila. en el qual està previst l'obertura d'un nou tram de carrer, segons el que preveu el Pla General d'ordenació Urbana. Atès que amb la finalització de les citades obres cal dotar al citat tram de carrer d'un nom oficial. Atès que a tal efecte per part de l'auxiliar Tècnic de l'arxiu Municipal d'olesa de Montserrat, s'ha emès informe on s'indica que antigament el sector on s'ha obert el citat vial era conegut com el camp del joc de la rutlla. És per tot això que aquesta Alcaldia proposa al Ple l'adopció del següent acord: PRIMER.- Aprovar la denominació de carrer de la Rutlla al vial públic de nova creació situat al sector de la Unitat d'actuació Residencial UAr.1 "carrer Calvari-Benet Margarit" d'aquesta vila. SEGON.- La numeració del citat carrer es donarà atenent als mateixos criteris que se segueixen per a la resta de carrers orientats de nord a sud, és a dir, començant la numeració des del nord cap al sud, amb els números parells a la dreta, i els sanasos a l'esquerra. TERCER.- Notificar el present acord al Departament d'estadística, a l'oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, al servei local de Correus, a la Policia Local, a la Regidoria de la Via Pública i als serveis tècnics municipals. QUART.- Notificar el present acord a la Brigada Municipal a fi i efecte que es procedeixi a la retolació del citat carrer. CINQUÈ.- Notificar el present acord a Olesa Ràdio i a la pàgina web municipal APROVAT PER UNANIMITAT DELS VINT (20) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA. Ratificació per a la inclusió de l'ordre del dia: RATIFICAT PER UNANIMITAT DELS VINT (20) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA.

9 Acord núm. 7. Proposta aprovació ADO corresponent a la liquidació de despeses TALLER OCUPACIONAL DE CAN COMELLES (TOCC). SERVEIS SOCIALS FVM_12/ 63 Proposta de la Regidora de Benestar Social Atès el conveni de col laboració destinat a l acolliment de persones amb disminució psíquica al Taller Ocupacional Can Comelles d Esparreguera per als municipis de d Abrera, Collbató, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca, Esparreguera i Sant Esteve aprovat en data 18 d octubre de Atès que l Ajuntament d Esparreguera ha aprovat en data en data 21 de novembre pels seus òrgans de govern la liquidació definitiva del 2011, per un import de CINQUANTA-TRES MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (53.213,75 ) i que en data 28 de novembre hem rebut la notificació d aquesta liquidació. Atès que en data 29 de desembre de 2011 es va aprovar el primer pagament a compte per un import de VINT-I-CINC MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (25.034,95 ). Atès que el import al que ha de fer front l Ajuntament d Olesa de Montserrat per a donar compliment a aquesta liquidació és de VINT-I-VUIT MIL CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (28.178,80 ). Atès que el pressupost municipal per a l any 2012 preveu en la partida Taller Ocupacional Can Comellas -consignació pressupostària per aquesta subvenció. Vist el informe de la Tècnica cap de gestió de serveis socials. Per tot això, la Regidora de Benestar Social proposa al Ple Municipal l adopció dels següents ACORDS: PRIMER. Aprovar l autorització, la disposició i l obligació de la despesa (ADO) per import de VINT-I-VUIT MIL CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (28.178,80 ) corresponent a la liquidació de les despeses del Taller Ocupacional de Can Comellas generades l exercici 2011, amb càrrec de la partida del pressupost municipal per al 2012 a favor de l'ajuntament d'esparreguera amb NIF núm. P D. SEGON. Notificar aquests acords a l'ajuntament d'esparreguera, al Taller Ocupacional de Can Comellas a la Tresoreria i a la Intervenció Municipals. APROVAT PER UNANIMITAT DELS VINT (20) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA.

10 La sra. Jou s'incorpora a la sessió. Ratificació per a la inclusió de l'ordre del dia: APROVAT PER UNANIMITAT DELS VINT (20) MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA. Acord núm. 8. Moció conjunta dels grups municipals del Bloc Olesà, CiU, PSC, Entesa dels Olesans i ERC de l'ajuntament d'olesa de Montserrat de rebuig a l'avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l'educació. ALCALDIA RSN_12/ 110 Moció conjunta dels grups municipals del Bloc Olesà, CiU, PSC, Entesa dels Olesans i ERC de rebuig a l'avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l'educació. El ministre d Educació del govern espanyol, José Ignacio Wert, ha donat a conèixer recentment l avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l educació, un projecte que representa un nou atac al sistema educatiu català i al model d immersió lingüística, que ha estat reconegut com un model d èxit arreu i que ha estat implantat amb un ampli suport social i polític a Catalunya. Aquesta nova legislació pretén acabar amb un sistema d immersió lingüística que ha resultat integrador i ha evitat la segregació dels alumnes per raó de llengua. Pretén posar fi a un sistema educatiu que ha permès la convivència i la cohesió social i ha estat respectuós amb la diversitat. La llengua catalana ha estat i ha de continuar essent la llengua vehicular, de referència, a l escola. Aquest fet ha estat, tal i com s ha demostrat al llarg dels anys, respectuós amb els drets lingüístics individuals i personals. I, per tant, no podem posar en perill un model d èxit en l aprenentatge per a les generacions actuals i futures del país. L aprovació de la LOMCE significaria, a més, un perillós retrocés en la qualitat de l educació, atemptaria contra la cohesió social i que conté propostes que no són pròpies d una democràcia, entre les quals destaquem: - Defineix l educació no com un dret sinó com un factor productiu més, amb enfocaments mercantilistes d oferta i demanda, amb una concepció reduccionista de l educació, fragmentada en els seus continguts i amb menyspreu a disciplines fonamentals com les relacionades amb l expressió artística i musical. - Considera l educació infantil com una etapa assistencial i no pas educativa. - Menysprea el projecte pedagògic, intentant recentralitzar la política educativa amb mesures com l increment de la definició de continguts per part del Govern del Estat

11 Espanyol, limitant la capacitat de cada territori a poder fer la definició més idònia per a la seva realitat. La voluntat uniformitzadora del govern de l estat és evident. - Trenca amb la promoció de la igualtat d oportunitats que s ha aconseguit amb els anys a Catalunya, desmuntant el model d educació comprensiva en tota l etapa obligatòria, l avançament de la diferenciació d itineraris i la implementació de revàlides. - Consolida la segregació d alumnes per sexe, donat que es blinda per llei les escoles que segreguen, a la que s afegirà la segregació per llengua, generant un escull difícilment salvable per la cohesió social. - Potencia la diferenciació entre centres educatius públics i privats concertats, tornant a potenciar una doble xarxa que allunyarà molts infants i joves de la igualtat d oportunitats. - S allunya d un model integrador i respectuós basat en el laïcisme en l espai públic, que reserva les creences pròpies per l espai privat. Davant d aquesta situació, creiem que es fa necessària una resposta conjunta i contundent en defensa del model d escola catalana, un model integrador i respectuós, que reserva les creences pròpies a l espai privat. Creiem que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha de continuar aplicant la llei d educació de Catalunya. La millor garantia per al no retrocés en la qualitat del sistema educatiu català passa perquè autònomament puguem defensar el nostre sistema, els nostres mestres, professors i alumnat. Tenim el convenciment que aquest intent d intrusió a la realitat educativa i social catalana es converteix en una mostra més de la necessitat d accelerar al màxim possible la convocatòria d un referèndum d independència que permeti conèixer quina és la voluntat de la ciutadania de Catalunya. Per tots els motius exposats anteriorment, els grups municipals del BLOC Olesà, CiU, PSC, Entesa dels Olesans, i ERC proposen al Ple l adopció dels següents ACORDS: PRIMER.- Manifestar el rebuig de l Ajuntament d Olesa de Montserrat a la reforma de la llei d educació del govern de l Estat Espanyol, que pretén un sistema educatiu segregador que atempta contra el model d escola catalana i que posa en qüestió la igualtat d oportunitats per a tot l alumnat. SEGON.- Manifestar el nostre compromís i suport al sistema d immersió lingüística, un sistema d integració i d inclusió social que ha estat model d èxit, amb més de 30 anys de recorregut, i que té un extens consens social i polític a Catalunya. TERCER.- Sol licitar al Govern de la Generalitat i a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya que en cas de no retirar-se l esmentat text, interposin un recurs davant el Tribunal Constitucional, donat que la LOMCE vulnera l Estatut de Catalunya i podria contradir el Capítol 3 de la Constitució Espanyola en relació a les llengües oficials. QUART.- Sol licitar al President del Govern de l Estat, Sr Mariano Rajoy, el cessament del Ministre Sr. Wert, ja que la seva proposta atempta contra el model de País i la cohesió social.

12 CINQUÈ.- Manifestar el suport a la comunitat educativa, que s ha mostrat contrària a les ingerències del govern de l Estat Espanyol, i que està treballant en la defensa de la qualitat de l educació, de la immersió lingüística i vers el model d escola catalana. SISÈ.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del govern de l Estat, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, als grups parlamentaris de les Corts Espanyoles, al Departament d Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Escolar d Olesa de Montserrat, als centres educatius i les Organitzacions de pares i mares d alumnes d Olesa de Montserrat i a somescola.cat APROVAT per DIVUIT (18) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Jou, Paloma, Cañadell, Sanahuja, Monné, López, Flores, Cornellas i Monfort, DOS (2) vots en contra dels senyors Manfredi i Ramírez, i UNA (1) abstenció del senyor Fernández. Ratificació per a la inclusió de l'ordre del dia: APROVAT per VINT (20) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Jou, Paloma, Cañadell, Sanahuja, Monné, López, Flores, Manfredi, Ramírez, Fernández i Cornellas, UN (1) vot en contra de la senyora Monfort, i Cap (0) abstenció. Acord núm. 9. Moció del grup municipal del PP de l'ajuntament d'olesa de Montserrat per a garantir el compliment de l'article 4 de la Constitució, sobre l'ús de banderes i ensenyes. ALCALDIA RSN_12/ 114 L'acord núm. 9. Moció del grup municipal del PP de l'ajuntament d'olesa de Montserrat per a garantir el compliment de l'article 4 de la Constitució, sobre l'ús de banderes i ensenyes és retirat de l'ordre del dia d'acord amb la votació següent: APROVAT per DISSET (17) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Jou, Paloma, Cañadell, Sanahuja, Monné, López, Flores i Monfort, DOS (2) vots en contra dels senyors Manfredi i Ramírez, i DOS (2) abstencions dels senyors Fernández i Cornellas. Acord núm. 10. Assumptes urgents

13 Votació de la urgència: APROVAT per VINT (20) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Jou, Paloma, Cañadell, Sanahuja, Monné, López, Flores, Manfredi, Fernández, Cornellas i Monfort, UN (1) vot en contra del sr. Ramírez, i Cap (0) abstenció. Acord núm Proposta aprovació revisió de preus. FOMENTO DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN La Comissió en sessió extraordinària i urgent celebrada el 18 de desembre de 2012 ha acordat informar favorablement per 5 vots a favor del Sr. Martínez (9), Sr. Paloma (4), Sr. Monné (3), Sr. Cornellas (1)i Sra. Monfort (1), 1 abstenció del Sr. Ramírez (2) i cap vot en contra (0), la proposta del Regidor d'espais Públics i Medi Natural que es transcriu a continuació: MEDI AMBIENT MVT_12/ 110 Proposta del Regidor de Manteniment d Espais Públics i Medi Natural Exp.410/05. Ctc Atès que l Ajuntament Ple en sessió ordinària de data 25 de gener de 2007 va adjudicar el contracte de gestió de servei públic municipal de recollida i transport de residus municipals i neteja viària, a l empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES I CONTRATAS, SA mitjançant concessió administrativa, pel termini de vuit anys i per un import de ,03 IVA inclòs. Atès que en data 30 de desembre de 2009, va aprovar la revisió de preus de l esmentat contracte incrementat el seu import actual en ,33 corresponent al període de l 1 d abril de 2008 al 30 e març de Atès que l adjudicatari ha sol licitat les revisions de preus del contracte en dates 11 de maig de 2010 i número de registre 5.367, 11 de maig de 2010 i número de registre i 09 de maig de 2012 i número de registre 4.929,d acord amb el que estableix la clàusula 38 del Plec de clàusules administratives particulars, que contempla que durant el primer any de prestació del servei no hi haurà cap revisió de preus i a partir del segon any, el contracte es revisarà anualment, d acord amb les variacions que experimenti l Index de preus al Consum publicat per l Institut Nacional d Estadística, prenent com a base al preu d adjudicació. Vist l informe emès pel Tècnic Cap del Departament de Medi Ambient de data 21 de novembre de Vist l informe emès per la Cap de Contractació d aquest Ajuntament de data 22 de novembre d enguany sobre la revisió de preus sol licitada. Vist allò que disposa l art. 103 del Text refós de la Llei de Contractes de les administracions

14 públiques (TRLCAP), per tot això, aquesta Regidoria proposa al Ple municipal l adopció dels següents acords: PRIMER. Aprovar les revisions de preus del contracte de gestió de servei públic municipal de recollida i transport de residus municipals i neteja viària, a l empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES I CONTRATAS, SA, segons informe del Tècnic Cap de Medi Ambient de data 21 de novembre de 2012, amb la següent distribució: Període Import calculat de la revisió de preus (sense IVA) 1 d abril de de març de , d abril de de març de , d abril de de març de , TOTAL ,26 SEGON. Aprovar l autorització, disposició i reconeixement de l obligació (ADO) per un import de DOS-CENTS DINOU MIL SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS ( ,26 ) més VINT-I-UN MIL NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (21.972,73 ) corresponent al 10% d IVA, amb càrrec a l aplicació pressupostària del pressupost municipal de 2012, corresponent a l increment de preus del contracte per revisió, corresponent al període de l 1 d abril de 2009 a 31 de març de TERCER. Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària, a la Regidoria de Manteniment d Espais Públic i Medi Natural, al departament de Medi Ambient, a la Intervenció i a la Tresoreria municipals. APROVAT per DINOU (19) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Jou, Paloma, Cañadell, Sanahuja, Monné, López, Flores, Fernández, Cornellas i Monfort, Cap (0) vot en contra, i DUES (2) abstencions dels senyors Manfredi i Ramírez. Votació de la urgència: APROVAT per VINT (20) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Jou, Paloma, Cañadell, Sanahuja, Monné, López, Flores, Manfredi, Fernández, Cornellas i Monfort, UN (1) vot en contra del sr. Ramírez, i Cap (0) abstenció. Acord núm Aprovació bonificació obres d'especial interès. ESCOLA POVILL SA.

15 DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN La Comissió en sessió extraordinària i urgent celebrada el 18 de desembre de 2012 ha acordat informar favorablement per 6 vots a favor del Sr. Martínez (9), Sr. Paloma (4), Sr. Monné (3), Sr. Ramírez (2), Sr. Cornellas (1) i Sra. Monfort (1), cap abstenció (0) i cap vot en contra (0), la proposta del Regidor d'hisenda que es transcriu a continuació: HISENDA FCM_12/ 31 Exp.161/2007. Vista la sol licitud presentada pel senyor Jordi Montserrat Sellarès en representació de l ESCOLA POVILL SA de data 13 de desembre de 2011, registre d entrada núm en relació al pagament de l Impost sobre construccions, instal lacions i obres (ICIO) i taxa per llicències urbanístiques en concepte d ampliació d una planta subterrània de l edifici destinat a educació infantil al carrer Benet Margarit s/n d aquesta vila. Atès que en data 27 de juliol de 2011 l ESCOLA POVILL SA va fer efectiu el pagament de l autoliquidació núm per un import total de DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (2.822,95 ) amb el desglossament següent: 2.236,00 d ICIO i 586,95 de taxa urbanística (núm. d ingrés ). Atès que l esmentada escola demana la bonificació del 85% de l ICIO ja que és una millora del servei. Atès que aquesta corporació considera indispensable utilitzar tots els seus recursos per poder facilitar millores en la qualitat de l ensenyament i per tant declarar aquesta activitat d especial interès sociocultural. Vist l article 103 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el qual estableix que les ordenances fiscals poden regular, entre d altres, una bonificació de fins el 95% a favor de les construccions, instal lacions o obres que siguin declarades d especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l ocupació que justifiquin aquesta declaració. Correspon al Ple l esmentada declaració y s ha d acordar, prèvia sol licitud del subjecte passiu amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres. Vist l article 6.1. de l Ordenança núm. 5 reguladora de l impost sobre construccions, instal lacions i obres preveu que es pot concedir una bonificació del 85% de la quota de l impost a favor de les construccions, instal lacions o obres que, com aquesta, tenen un interès sociocultural. Vist l article de l ordenança núm. 5 reguladora de l impost sobre construccions, instal lacions i obres diu literalment: quan es tracti d obres declarades d especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals o històric artístiques es deduirà de la quota de l impost el 85 per 100 de l import satisfet en concepte de taxa per atorgament de llicència urbanística.

16 Vist l article de l ordenança núm. 5 reguladora de l impost sobre construccions, instal lacions i obres preveu que les bonificacions que s estableixen a l article 6è apartats 3 i 4 resultin amb una quota negativa, es liquidarà quota 0 i per tant no procedirà la devolució d ingrés per aquest concepte. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 24 d abril de 2012, adoptà, entre d altres assumptes, l acord de concessió a la societat ESCOLA POVILL SA la llicència per a efectuar les obres consistents en l ampliació de la planta subterrània de l edifici destinat a educació infantil, amb una superfície d ampliació de 794,36 m2 al carrer Benet Margarit s/n d aquesta vila, amb estricta subjecció al projecte presentat amb el núm. de visat Vist l'annex núm. 1, el regidor d'hisenda proposa al Ple l'adopció dels ACORDS següents: PRIMER. Declarar d especial interès les obres que realitza l ESCOLA POVILL SA detallada a l expedient 161/2007 per concórrer-hi circumstàncies socials i culturals. SEGON. Concedir la bonificació i la devolució d ingrés a l ESCOLA POVILL SA amb NIF A de l impost sobre construccions, instal lacions i obres per un import de 2.236,00, d acord amb l article 6 apartats 1, 1.1 i 1.4 de l ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l esmentat impost. TERCER. No concedir la devolució d ingrés en concepte de taxa urbanística ja que el 85% de la base imposable d aquesta es dedueix de la quota pagada de l ICIO, d acord amb el que estableix l article 7.5 de l ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa urbanística, en concordança amb l article de l ordenança fiscal núm. 5 reguladora.de l impost sobre construccions, instal lacions i obres. QUART. Notificar l acord a l ESCOLA POVILL SA, a la intervenció municipal i al departament de Serveis Tècnics. APROVAT PER UNANIMITAT DE TOTS ELS MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA. Votació de la urgència: APROVAT per VINT (20) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Jou, Paloma, Cañadell, Sanahuja, Monné, López, Flores, Manfredi, Fernández, Cornellas i Monfort, UN (1) vot en contra del sr. Ramírez, i Cap (0) abstenció. Acord núm Aprovació bonificació obres d'especial interès RESIDÈNCIA D'AVIS NTRA. SRA. MONTSERRAT

17 DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN La Comissió en sessió extraordinària i urgent celebrada el 18 de desembre de 2012 ha acordat informar favorablement per 6 vots a favor del Sr. Martínez (9), Sr. Paloma (4), Sr. Monné (3), Sr. Ramírez (2), Sr. Cornellas (1) i Sra. Monfort (1), cap abstenció (0) i cap vot en contra (0), la proposta del Regidor d'hisenda que es transcriu a continuació: HISENDA FCM_12/ 32 Exp.1376/2011. Vista la sol licitud presentada pel senyor Felip Gibert Estruch en representació de LA RESIDÈNCIA D AVIS NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT de data 14 de setembre de 2011, registre d entrada núm en relació al pagament de l Impost sobre construccions, instal lacions i obres (ICIO) i taxa per llicències urbanístiques en concepte d adequació d espais comuns, patis i l adaptació de nous dormitoris al carrer Colon, 149. Atès que en data 30 de setembre de 2011 LA RESIDÈNCIA D AVIS NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT va fer efectiu el pagament de l autoliquidació núm per un import total de VUIT MIL CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (8.052,75 ) amb el desglossament següent: 6.378,42 d ICIO i 1.674,33 de taxa urbanística (núm. d ingrés ). Atès que l esmentada escola demana la bonificació del 85% de l ICIO ja que és una millora del servei. Atès que aquesta corporació considera indispensable utilitzar tots els seus recursos per poder facilitar millores en la qualitat de l assistència a la tercera edat i per tant declarar aquesta activitat d especial interès sociocultural. Vist l article 103 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el qual estableix que les ordenances fiscals poden regular, entre d altres, una bonificació de fins el 95% a favor de les construccions, instal lacions o obres que siguin declarades d especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l ocupació que justifiquin aquesta declaració. Correspon al Ple l esmentada declaració i s ha d acordar, prèvia sol licitud del subjecte passiu amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres. Vist l article 6.1. de l Ordenança núm. 5 reguladora de l impost sobre construccions, instal lacions i obres preveu que es pot concedir una bonificació del 85% de la quota de l impost a favor de les construccions, instal lacions o obres que, com aquesta, tenen un interès sociocultural. Vist l article de l ordenança núm. 5 reguladora de l impost sobre construccions, instal lacions i obres diu literalment: quan es tracti d obres declarades d especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals o històric artístiques es deduirà de la quota de l impost el 85 per 100 de l import satisfet en concepte de taxa per atorgament de llicència urbanística. Vist l article de l ordenança núm. 5 reguladora de l impost sobre construccions,

18 instal lacions i obres preveu que les bonificacions que s estableixen a l article 6è apartats 3 i 4 resultin amb una quota negativa, es liquidarà quota 0 i per tant no procedirà la devolució d ingrés per aquest concepte. La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de febrer de 2012, adoptà, entre d altres assumptes, l acord de concessió a LA RESIDÈNCIA D AVIS NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT la llicència per a efectuar les obres consistents en l adeqüació d espais comuns, patis i l adaptació de nous dormitoris al carrer Colon, 149. Vist l'annex núm. 1, el regidor d'hisenda proposa al Ple l'adopció dels ACORDS següents: PRIMER. Declarar d especial interès les obres que realitza LA RESIDÈNCIA D AVIS NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT detallada a l expedient 1376/2011 per concórrer-hi circumstàncies socials i culturals. SEGON. Concedir la bonificació i la devolució d ingrés a LA RESIDÈNCIA D AVIS NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT amb NIF G de l impost sobre construccions, instal lacions i obres per un import de 6.378,42, d acord amb l article 6 apartats 1, 1.1 i 1.4 de l ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l esmentat impost. TERCER. No concedir la devolució d ingrés en concepte de taxa urbanística ja que el 85% de la base imposable d aquesta es dedueix de la quota pagada de l ICIO, d acord amb el que estableix l article 7.5 de l ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa urbanística, en concordança amb l article de l ordenança fiscal núm. 5 reguladora.de l impost sobre construccions, instal lacions i obres. QUART. Notificar l acord a LA RESIDÈNCIA D AVIS NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT, a la intervenció municipal i al departament de Serveis Tècnics. APROVAT PER UNANIMITAT DE TOTS ELS MEMBRES ASSISTENTS MITJANÇANT VOTACIÓ ORDINÀRIA. Votació de la urgència: APROVAT per VINT (20) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Jou, Paloma, Cañadell, Sanahuja, Monné, López, Flores, Manfredi, Fernández, Cornellas i Monfort, UN (1) vot en contra del sr. Ramírez, i Cap (0) abstenció. Acord núm Reconeixement extrajudicial de crèdits 5/2012 DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA I GOVERN La Comissió en sessió extraordinària i urgent celebrada el 18 de desembre de 2012 ha acordat informar favorablement per 4 vots a favor del Sr. Martínez (9), Sr. Paloma (4), Sr.

19 Cornellas (1) i la Sra. Monfort (1), 2 abstencions del Sr. Monné (3) i del Sr. Ramírez (2) i cap vot en contra (0), la proposta del Regidor d'hisenda que es transcriu a continuació: HISENDA BMM_12/ 122 Proposta del regidor d Hisenda Vist l expedient de reconeixement de crèdits núm. 5/2012 amb càrrec al Pressupost Municipal de 2012, per despeses realitzades en exercicis anteriors a 2012, detallades en la relació annexa Q/2012/113 per un import total de VUIT MIL CENT SET EUROS I SETANTA CÈNTIMS (8.107,70 ). Atès que hi ha factures amb data 2012, però de la documentació que s hi acompanya es desprèn que els serveis facturats s han realitzat en anys anteriors. Atès que d acord amb allò que disposa l article 60.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d abril i l art de les bases d execució del pressupost, correspon al Ple de la Corporació el reconeixement d obligacions quan sigui conseqüència de la realització de despeses en exercicis anteriors. Vista la documentació que hi figura a l expedient 1364/2012. Vistos els documents que hi ha a l expedient, el regidor d Hisenda proposa al Ple de l Ajuntament l adopció del següent ACORD: PRIMER. Aprovar les despeses que consten a l expedient 1364/2012 de reconeixement de crèdits núm. 5/2012, detallades en la relació annexa Q/2012/113, d import total de VUIT MIL CENT SET EUROS I SETANTA CÈNTIMS (8.107,70 ). SEGON Aprovar les autoritzacions, disposicions i reconeixements d obligació (ADO) que consten en l expedient de reconeixement de crèdits núm. 5/2012, relació annexa Q/2012/113, corresponent a despeses realitzades anteriorment a l exercici 2012, d import VUIT MIL CENT SET EUROS I SETANTA CÈNTIMS (8.107,70 ). TERCER. Comunicar el present acord a la Tresoreria Municipal per als efectes corresponents. APROVAT per QUINZE (15) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Jou, Paloma, Cañadell, Sanahuja, Cornellas i Monfort, Cap (0) vot en contra, i SIS (6) abstencions dels senyors/es Monné, López, Flores, Manfredi, Ramírez i Fernández. Votació de la urgència: APROVAT per VINT (20) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon,

20 Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Jou, Paloma, Cañadell, Sanahuja, Monné, López, Flores, Manfredi, Fernández, Cornellas i Monfort, UN (1) vot en contra del sr. Ramírez, i Cap (0) abstenció. Acord núm Proposta aprovació modificació de les ordenances fiscals per al 2013 (Exp. 1044/2012). HISENDA MLA_12/ 89 Proposta de l Alcalde Exp. 1044/12 L Ajuntament Ple en sessió extraordinària del dia 29 d octubre de 2012, va aprovar provisionalment modificacions d ordenances fiscals reguladores de tributs municipals per a l any L anunci d exposició al Butlletí Oficial de la província ha estat al número de registre , de 6 de novembre de 2012, al diari El Punt, de 3 de novembre de 2012 i en el tauler d anuncis durant els dies transcorreguts entre el 7 de novembre i el 13 de desembre de Durant el període d exposició pública de l acord d aprovació inicial, s han presentat reclamacions tal i com queda constància en el certificat emès per la Secretaria municipal, de 17 de desembre de 2012, pels grups municipals Esquerra Republicana de Catalunya i Bloc Olesà - EUiA - E. Vist l informe de la Intervenció municipal, l Alcalde proposa al Ple de l Ajuntament l adopció dels acords següents: PRIMER. Estimar, desestimar i no admetre a tràmit les al legacions presentades pels grups municipals Esquerra Republicana de Catalunya i Bloc Olesà EUiA - E, pels motius exposats a l annex de resolució de les al legacions que s acompanya a aquesta proposta. SEGON. Aprovar definitivament la modificació de l ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l exercici 2013 i següents, el contingut de la qual s adjunta a aquesta proposta com annex 1 per aprovació definitiva. TERCER. Aprovar definitivament per a l exercici de 2013 i següents les modificacions, el contingut de les quals s adjunten a aquesta proposta com annex 1 per aprovació definitiva, de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: Ordenança Fiscal núm. 2 Ordenança Fiscal núm. 3 Ordenança Fiscal núm. 4 Ordenança Fiscal núm. 5 Ordenança Fiscal núm. 10 Impost sobre Activitats Econòmiques Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica Impost sobre l Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana Impost sobre Construccions, Instal lacions i Obres Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de

21 Ordenança Fiscal núm. 11 Ordenança Fiscal núm. 15 Ordenança Fiscal núm. 17 Ordenança Fiscal núm. 18 Ordenança Fiscal núm. 20 mercaderies de qualsevol mena Taxa per l ocupació de terrenys d ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa Ordenança general reguladora de les taxes per prestacions de serveis Annex Escola Esportiva Municipal Taxa per la prestació dels serveis d intervenció administrativa en l activitat dels ciutadans i les empreses a través dels sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l inici de l activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques Taxa per recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans Reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius QUART. Derogar l Ordenança fiscal número 28 Taxa pel servei de clavegueram. CINQUÈ. Indicar que el text de les ordenances que s especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal obligatòria i general d aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 28 de setembre de 2012, llevat de les modificacions contingudes a l annex número 1 que s adjunta a la proposta: Ordenança Fiscal núm. 2 Ordenança Fiscal núm. 4 Ordenança Fiscal núm. 5 Ordenança Fiscal núm. 17 Impost sobre Activitats Econòmiques Impost sobre l Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana Impost sobre Construccions, Instal lacions i Obres Taxa per la prestació dels serveis d intervenció administrativa en l activitat dels ciutadans i les empreses a través dels sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l inici de l activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques SISÈ. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província els acords definitius adoptats, així com el text de les modificacions. SETÈ. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de modificació d ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, aprovats definitivament, de conformitat amb allò que preveu l article 2, d) del Decret 94/1995, de 21 de febrer, d assignació de funcions en matèria d hisendes locals als Departaments de Governació i d Economia i Finances. VUITÈ. Notificar aquests acords a totes les persones que han presentat al legacions. APROVAT per SETZE (16) vots a favor dels senyors/es Prat, Segado, Planas, Puimedon, Muñoz, Martínez, Rosa, Oleart, Esparbé, Jou, Paloma, Cañadell, Sanahuja, Fernández, Cornellas i Monfort, DOS (2) vots en contra dels senyors Manfredi i Ramírez, i TRES (3)

SitemapFotbalului modern DIY birou lampă de culoare schimbare 12V 5W cadoul Ideal pentru BF | Raaz Jukebox - Full Album Songs | Bipasha Basu, Dino Morea, Nadeem Shravan42.04 | Assistir Por Um Corredor Escuro Dublado Online HD