Tributació sobre el joc [Normativa vigent a ] Índex


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Tributació sobre el joc [Normativa vigent a ] Índex"

Transcripción

1 Tributació sobre el joc [Normativa vigent a ] Índex Meritació (article 34 de la Llei 25/1998, modificat per l article 31 de la Llei 26/2009, modificat per l apartat 2 de la Disposició modificativa segona de la Llei 14/2015, de 21 de juliol) Pagament (article 35 de la Llei 25/1998) Base imposable i tipus tributaris (article 33 de la Llei 25/1998, article 8 de la Llei 21/2001 modificat per l article 12 de la Llei 21/2005, modificat per l article 30 de la Llei 26/2009, modificat per l art. 64 de la Llei 5/2012, modificat per l article 126 de la Llei 2/2014 i l article 13 de la Llei 21/2005, modificat per l art. 65 de la Llei 5/2012, modificat per l article 128 de la Llei 2/2014, modificat per l apartat 1 de la Disposició modificativa segona de la Llei 14/2015) Quotes fixes de les màquines recreatives i d atzar (article 8 Llei 21/2001, de 28 de desembre, modificat per l article 12 de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, modificat per l article 127 de la Llei 2/2014 i modificat per l article 154 de la Llei 5/2017, de 28 de març) Obligacions formals dels notaris amb relació als tributs sobre el joc (article 129 de la Llei 2/2014) Normes reglamentàries. Règim de pagament. Decret 2/2014, de 7 de gener, pel qual s aprova el Reglament sobre el règim de pagament dels tributs sobre el joc. 1

2 Meritació (Article 34 de la Llei 25/1998, de 21 de desembre, modificat per l article 31, de la Llei 26/2009) 1. La taxa es merita, amb caràcter general, en el moment de l'autorització i, si aquesta no hi és, en el moment de la celebració o l'organització del joc. 2. En el cas del joc de la plena o bingo, la taxa es merita en el moment del subministrament de cartons a l'entitat titular de l'autorització administrativa corresponent o a l'empresa de serveis gestora del joc del bingo. 3. En el cas de màquines o aparells automàtics aptes per a la realització de jocs d atzar: a) La taxa és exigible per trimestres naturals i s acredita el primer dia de cada trimestre pel que fa a les màquines o els aparells autoritzats en trimestres precedents. A aquests efectes, la taxa s acredita sempre que no consti fefaentment que abans del primer dia de cada trimestre natural s ha renunciat a l autorització d explotació de la màquina o s ha revocat aquesta per qualsevol causa. b) Per a les màquines de nova autorització, la data d acreditació de la taxa coincideix amb la data de l autorització, i s ha de satisfer la taxa del trimestre en curs dins el termini que es fixi per reglament. c) En el cas de transmissió de la màquina abans del termini que el reglament estableixi per al pagament del trimestre en curs, es pot establir, també per reglament, l avançament del pagament. d) No es merita la taxa en cas de suspensió temporal del permís d explotació atorgat per l òrgan competent en matèria de joc i apostes. En el cas que s aixequi la suspensió temporal abans que fineixi el termini pel qual va ésser atorgada, el subjecte passiu ha d efectuar el pagament íntegre del trimestre en curs abans de l alta del permís. Meritació de la taxa sobre rifes, tómboles i combinacions aleatòries (Article 13 quater de la Llei 21/2005, del 29 de desembre, de mesures financeres introduït per l apartat 2 de la Disposició modificativa segona de la Llei 14/2015, de 21 de juliol) 1. En les apostes, la taxa es merita en el moment en què se n inicia la celebració o organització. Això no obstant, si l autorització permet el desenvolupament del joc de manera continuada en el temps, el primer any la meritació coincideix amb la data de l autorització, i els anys subsegüents amb l 1 de gener de cada any natural. En aquests casos, els subjectes passius han d autoliquidar de manera acumulada les operacions dutes a terme durant el període a què es refereix l autoliquidació corresponent establerta per reglament. 2. En les rifes, tómboles i combinacions aleatòries la taxa es merita en el moment de concessió de l autorització corresponent. A falta d autorització, la taxa es merita quan es duu a terme la rifa, la tómbola o la combinació aleatòria, sens perjudici de les responsabilitats que puguin ésser exigides per aplicació de la normativa corresponent. 3. En el cas de les combinacions aleatòries a què fa referència la disposició addicional primera de la Llei de l Estat 25/2009, del 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i llur exercici, la taxa es merita quan se n inicia la celebració o organització. 2

3 Pagament (Article 35 de la Llei 25/1998, de 21 de desembre) S'han de determinar per reglament els períodes temporals i els requisits formals d'acord amb els quals s'ha de fer efectiu el pagament de la taxa que grava els jocs de sort, d'envit o d'atzar. Base imposable i tipus tributaris (Article 33 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, modificat per l article 30 de la Llei 26/2009, modificat per l art. 64 de la Llei 5/2012, del 20 de març, modificat el paràgraf quart de l apartat 1.b per l art. 126 de la Llei 2/2014 i art. 13 de la Llei 21/2005, modificada per l article 65 de la Llei 5/2012 i art 13 bis i 13 ter. de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres afegits per l article 128 de la Llei 2/2014) Base imposable i tipus tributaris general, joc del bingo i casinos. 1. Base imposable: a) Regla general: Sens perjudici del que disposa la lletra b, constitueix la base imposable del tribut l import total de les quantitats que els jugadors dediquen a llur participació en els jocs. b) Regles especials: En els supòsits que es detallen a continuació, la base imposable és la que s indica per a cada modalitat que s esmenta: En els casinos de joc, els ingressos bruts que s obtinguin procedents del joc. S entén que són ingressos bruts la diferència entre l import total dels ingressos obtinguts procedents del joc i les quantitats satisfetes als jugadors per llurs guanys. No es computa com a ingrés l import abonat per l entrada a les sales de joc. En el joc del bingo, la suma total del que satisfan els jugadors per l adquisició dels cartons o el valor facial dels cartons, llevat del bingo electrònic, en què ho és l import jugat un cop descomptada la quantitat destinada a premis. En el cas del bingo electrònic jugat a més d una sala simultàniament, l import jugat total i la quantitat total destinada a premis s han de prorratejar entre les sales en la proporció que representa l import jugat en cadascuna d elles respecte de l import jugat total. (redacció donada per l art. 126 de la Llei 2/2014 de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic) En els jocs que s efectuïn per mitjà d Internet o per mitjans telemàtics, la base imposable és constituïda per les quantitats que els jugadors dediquen a llur participació en el joc, un cop descomptada la quantitat destinada a premis. c) En el bingo electrònic el subjecte passiu ha de disposar d un sistema informàtic que permeti al departament o ens competent el control telemàtic de la gestió i el pagament de la taxa fiscal corresponent. 3

4 2. Tipus tributaris: a) El tipus impositiu general és del 25%. Aquest tipus tributari s aplica a tots els jocs de sort, envit o atzar que no tenen assenyalat un tipus tributari específic. b) El tipus impositiu aplicable a les diverses modalitats especials de bingo és el següent: Bingo plus: 15%. Bingo americà: 15%. Bingo electrònic: 30%. c) Als casinos de joc s aplica la tarifa següent: Porció de la base imposable Tipus aplicable Entre 0 i ,00 euros 20% Entre ,01 i ,00 euros 35% Entre ,01 i ,00 euros 45% Més de ,00 euros 55% d) El tipus impositiu aplicable als jocs efectuats per mitjà d Internet o per mitjans telemàtics és del 10%. Base imposable i tipus tributaris de les apostes (Art. 13 de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, modificat per l art. 65 de la Llei 5/2012, de 20 de març i per l apartat 1 de la Disposició modificativa segona de la Llei 14/2015, del 21 de juliol) 1. La base imposable de les apostes és constituïda per l import total dels bitllets o resguards de participació venuts, sigui quin sigui el mitjà pel qual es faci. No obstant això, per a les apostes hípiques i sobre esdeveniments esportius, de competició o d un altre caràcter prèviament determinat, la base imposable és constituïda per la diferència entre la suma total de les quantitats apostades i l import dels premis obtinguts pels participants en el joc. Quan l autorització permeti el desenvolupament del joc de manera continuada en el temps, per al càlcul de la diferència esmentada s ha de tenir en compte el total de les quantitats apostades i dels premis obtinguts per tots els esdeveniments respecte dels quals s han celebrat les apostes durant el trimestre natural. 2. Els tipus tributaris aplicables en les apostes són els següents: a) El tipus tributari general és del 13%. b) El tipus tributari corresponent a les apostes sobre esdeveniments esportius, de competició o d un altre caràcter prèviament determinat, i també a les apostes hípiques, és del 10%. 4

5 Base imposable i tipus tributaris de les rifes i les tómboles (Art. 13bis de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, afegit per l article 128 de la Llei 2/2014, del 27 de gener) 1.La base imposable de les rifes i les tómboles és constituïda per l import total de les butlletes, els bitllets o els altres mitjans de participació oferts, o, a falta de suport físic, per l import total dels ingressos obtinguts. Si no es poden determinar prèviament els ingressos que s obtindran, s ha de presentar una liquidació pels ingressos estimats i efectuar a compte l ingrés corresponent, de conformitat amb l òrgan autoritzant i sens perjudici de la liquidació tributària que escaigui una vegada es justifiqui l import definitiu dels ingressos obtinguts. 2. Els tipus tributaris aplicables a les rifes i les tómboles són els següents: a) El tipus tributari general és del 20%. b) El tipus tributari corresponent a les rifes i les tómboles declarades d utilitat pública o benèfica és del 7%. Base imposable i tipus tributaris de les combinacions aleatòries (Art. 13ter. de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres, afegit per l article 128 de la Llei 2/2014, del 27 de gener) 1. La base imposable de les combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries i promocionals és constituïda pel valor dels premis oferts. 2. El tipus tributari aplicable a les combinacions aleatòries és del 10%.» Quotes fixes de les màquines recreatives i d atzar. (Art. 8 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, modificada per l article 12 de la Llei 21/2005, de 29 de desembre; s afegeix un paràgraf al final de l article 8.1.a per l article 127 de la Llei 2/2014, del 27 de gener; es modifiquen les quotes per l article 154 de la Llei 5/2017, de 28 de març) 1. La quota aplicable, en els casos d'explotació de màquines o aparells automàtics aptes per al joc, s'ha de determinar en funció de la classificació de les màquines que estableix el Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 23/2005, del 22 de febrer. D'acord amb aquesta classificació, són aplicables les quotes següents: a) Les màquines de tipus B o recreatives amb premi: euros trimestrals. Si es tracta de màquines o aparells automàtics de tipus B en què poden intervenir dos jugadors o més de manera simultània, sempre que el joc de cada jugador o jugadora sigui independent del dels altres jugadors, són aplicables les quotes trimestrals següents: Màquines o aparells de dos jugadors: l'import que resulti de multiplicar per 2 la quota general que fixa aquesta lletra. Màquines o aparells de tres jugadors o més: euros, més el resultat de multiplicar per 570 el producte del nombre de jugadors pel preu màxim autoritzat per a la partida. 5

6 Si es tracta de màquines de tipus B d un sol jugador, que tenen limitada l aposta a 10 cèntims d euro: 412 euros trimestrals. L empresa operadora de màquines recreatives de tipus B pot explotar màquines amb aquestes característiques en substitució de les màquines de tipus B que estan en situació de suspensió temporal. Aquestes màquines computen en el percentatge del 20% establert per l article 22.7 del Decret 23/2005, del 22 de febrer, pel qual s aprova el Reglament de màquines recreatives i d atzar, i no poden superar en cap cas el límit del 50% d aquell percentatge. (Redacció donada per l article 127 de la Llei 2/2014 de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic) b) Les màquines de tipus C o d'atzar: s'estableix una quota trimestral de euros. Si es tracta de màquines o aparells automàtics de tipus C en què poden intervenir dos jugadors o més de manera simultània, sempre que el joc de cada jugador o jugadora sigui independent del dels altres jugadors, són aplicables les quotes trimestrals següents: Màquines o aparells de dos jugadors: l'import que resulti de multiplicar per dos la quota general que fixa aquesta lletra. Màquines o aparells de tres jugadors o més: euros, més el resultat de multiplicar per 395 el nombre màxim de jugadors autoritzats. 2. La quota tributària de euros a què fa referència l'apartat 1.a, en el cas de modificació del preu màxim de 20 cèntims d'euro autoritzat per a la partida de màquines de tipus B o recreatives amb premi, s'ha d'incrementar 17 euros per cada 5 cèntims d'euro en què el nou preu màxim autoritzat excedeixi de 20 cèntims d'euro. Obligacions formals dels notaris amb relació als tributs sobre el joc (Art. 129 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic) 1.Per tal de facilitar el control adequat del compliment de les obligacions tributàries dels subjectes passius dels tributs sobre el joc, els notaris destinats a Catalunya, en col laboració amb els registradors de la propietat i mercantils, han de trametre a l Agència Tributària de Catalunya una declaració informativa notarial comprensiva dels elements que tinguin rellevància a efectes tributaris de les bases de tots els jocs, concursos o sorteigs que es dipositin davant seu i que tinguin l àmbit territorial de Catalunya, i també de la resolució d aquests. Els notaris han de vetllar per la més estricta veracitat de la informació corresponent a les bases, i també per la correspondència de la informació amb els documents dipositats davant seu, i són responsables de qualsevol discrepància que hi hagi entre la declaració informativa i els documents esmentats. També han de trametre, a sol licitud de l Agència Tributària de Catalunya, una còpia electrònica dels documents dipositats, de conformitat amb el que disposa la legislació notarial. 2. L Agència Tributària de Catalunya pot establir mitjançant resolució els procediments, l estructura, el format, els terminis i les condicions en què ha d ésser tramesa la informació. 6

7 Normes Reglamentàries DECRET 2/2014, de 7 de gener, pel qual s aprova el Reglament sobre el règim de pagament dels tributs sobre el joc. (...) Article 1. Autoliquidació dels tributs L exacció dels tributs que graven el joc s ha de fer en règim d autoliquidació, mitjançant la utilització del model aprovat pel conseller o consellera competent en matèria d hisenda. Article 2. Terminis de pagament 1. Rifes, tómboles i combinacions aleatòries La presentació de l autoliquidació i l ingrés s ha de fer dins el termini d un mes des de la data de l autorització dictada per l òrgan competent en matèria de joc o, en el seu defecte, des de la data de celebració del joc. 2. Joc de la plena o bingo En el joc de la plena o bingo, l'import global del tribut meritat per raó dels cartons subministrats durant cada mes natural ha de ser objecte d'autoliquidació i ingrés dins els quinze primers dies del segon mes següent. En cas de cessament en l'activitat, l'autoliquidació i l ingrés s ha d efectuar dins els quinze primers dies del mes següent al del cessament. 3. Casinos L'autoliquidació i ingrés del tribut que grava els jocs fets als casinos s ha de fer en pagaments fraccionats trimestrals dins els vint primers dies dels mesos d'abril, juliol, octubre i gener, en relació amb el trimestre immediatament anterior. 4. Màquines o aparells automàtics En els supòsits d'explotació de màquines o aparells automàtics aptes per a la realització dels jocs, l autoliquidació i l'ingrés del tribut s ha de fer d'acord amb les regles següents: a) En el cas de màquines autoritzades en trimestres anteriors, en els vint primers dies del darrer mes del període impositiu. b) Quan es tracti de màquines o aparells de nova autorització, els subjectes passius han de fer el pagament del tribut corresponent al període impositiu en curs dins el termini de deu dies hàbils des de la data de notificació de l'autorització. Tanmateix, no s ha de fer liquidació quan la nova màquina en substitueixi en el mateix període impositiu i dins el mateix àmbit territorial de gestió del tribut una altra del mateix tipus i modalitat de joc que, a aquest efecte, hagi estat donada de baixa definitiva i es trobi al corrent del pagament de l impost. c) En el cas de transmissió d'una màquina dins els dos primers mesos del període impositiu, el subjecte passiu ha de satisfer el tribut corresponent a aquest període amb anterioritat a l'autorització administrativa de la transmissió emesa per l'òrgan competent. 7

8 5. Apostes En el cas de les apostes l autoliquidació i ingrés s ha de fer en pagaments fraccionats trimestrals, dins els vint primers dies dels mesos d'abril, juliol, octubre i gener, en relació amb el trimestre immediatament anterior. Article 3. Lloc de presentació i ingrés 1. La presentació de les autoliquidacions i l ingrés dels deutes tributaris resultants s ha de realitzar per mitjà de les entitats col laboradores habilitades per fer-ho. 2. En el cas de màquines o aparells automàtics, el subjecte passiu pot sol licitar a la persona titular de la Delegació Territorial a Barcelona de l Agència Tributària de Catalunya l'autorització per presentar l'autoliquidació i l'ingrés del tribut de màquines recreatives i d'atzar mitjançant suport magnètic. En aquest cas, un cop concedida l'autorització, el subjecte passiu ha d'efectuar la presentació i ingrés esmentats segons el model que li subministri l Agència Tributària de Catalunya. Disposició addicional única. Màquines recreatives i d atzar 1. En les actuacions tributàries en relació amb la taxa fiscal sobre el joc que grava les màquines recreatives i d atzar únicament s ha d utilitzar el número d identificació fiscal del subjecte passiu. 2. Sens perjudici de la seva eficàcia en altres àmbits, el codi d empresa operadora del registre d empreses de màquines recreatives i d atzar del departament competent en matèria de joc no substitueix, en les actuacions tributàries, al número d identificació fiscal. 8

Sitemapépisode 3 Búho/Muwan | gamer girl | Eps18 Twin Peaks - Season 3